Grandma Production

Россия, Москва

Brand presentation

все работы

Brand Presentation, 2017

Video presentation for the General Reserves Committee

Production: Grandma Production
Director / Producer: Polina Nazaryeva
Producer: Olga Sharova
Editor: Dmitriy Orel
Music: Andrew Poisonpro, Natasha Miusha
Color Correction: Evgeny Gvozdev