Рома Малышев

Оператор, Россия, Москва

Suicide in Two Parts - Trailer

все работы

Trailers, 2019

Actors: Vasily Mikhaylov, Elena Khabarova
Director: Sergey Popov
1AD: Nikita Popov
DOP: Roman Malyshev
1AC: Polina Naboka, Sofia Naboka
2AC: Alexander Lyapunov, Ivan Khaleev, Timofey Klyan
Production designer: Tatyana Azarova
Costume designer: Olya Proskurina
Sound designer: Kostya Kostryukov, Mikhail Zvezdovsky
Composer: Vasily Mikhaylov
Special make-up effects: Alexey Vybornov