Vasily Ovchinnikov / Василий Овчинников

Режиссер, Россия, Москва

430

все работы

ART-CONTENT

Production: Reason Pictures @reasonpictures

Featuring:
Ilya Miklashevsky
Dmitry Motorniy @dmitry_schida_motorny

Director: Vasilii Ovchinnikov @vasilyovchinnikov

Cinematographer: Oleg Kolsky @olegkolsky

Executive producer: Katia Zhavoronkova @katiazhavoronkovakatia

Producer: Daria Likhovitskaya @qpdash

Editor: Roman Vorobev @izekmendes

Sound design and mix: Alena Vasileva @budunpnq
Music Producer: Ilia SymphoCat @symphocat
Sound Designer: Andrey Myartynov
Music label: Simphonic Silence Inside @ssirec

1st AC: Takhir Timergaliev @save8soul,
1sr AC: Ilya Klishin @ilya_klishin
1st AC: Aleksandr Melekesov @melekesoff,
1st AC: Fedor Prudcev, Andrey Krotov @sf.proddd

2nd AC: Ivan Bondarev @bazzy_uno

Location sound:
Alena Vasileva @budunpnq
Aleksandr Kozharsky @sashanoksik
Sergey Pashinky @jazdes1

Gafer: Arkady Karpuhin @arkady_karpukhin
Electrician: Dmitry Harlantsev @xarlancev_dmitry

Produсtion Assistants:
Aleksandra Kostaki @a.zhrvl
Aleksandr Zhukov @alexmaniwe
Tatyana Mironicheva @mi_tatyanaArt-Director: Vasilii Ovchinnikov @vasilyovchinnikov
Motion Designer: Dmitrii Poliakov @dmitry.n.polyakov


Color Grading
Alexey Nesterenko @alexey_boo_yah

Special thanks:
Alexander Ilhovsky
Elena Yurivena
Yakov Subotin
Julia Shvetsova @shvetsovaa
Alexander Shinkevich @shinkevichas
Eugene Pekach @eueeea
Moscow Marathon @moscowmarathon
Park Meshersky @parkmeshersky
The Russian State Library for the Blind.

Your Rental @yourrental


Shoot on Kodak: @kodak_shootfilm
EASTMAN DOUBLE-X Negative Film 7222
KODAK TRI-X Reversal Film 7266


Scan Lab:
Cinegrell @cinegrell
Mosfilm